R E G U L A M I N U  S E R W I S U  PEWEX.PL

Dział I

Definicje i Przedmiot Regulaminu.

1.         Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1      Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.pewex.pl, to jest firma MSI z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7303, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, o nr REGON 220354408 i nr NIP 593-164-38-20.

1.2      Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący
do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.

1.3      Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący
do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

1.4      Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika
w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, hasło, login. adres zamieszkania, IP, miejsce urodzenia, data urodzenia oraz numer telefonu.

1.5      Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa
i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

1.6      Serwis – portal pewex.pl/ dostępny pod adresem www.pewex.pl, do którego wyłączne prawa przysługują Właścicielowi.

1.7      Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

1.8      Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,

1.9      Utwór - zdjęcie, zdjęcie z podpisami lub innego rodzaju aktywność Użytkownika w Serwisie (np. komentarz), zgodna z funkcjonalnością Serwisu, która spełnia kryteria określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

1.10  Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

1.11  Odwiedzający - oznacza podmiot przeglądający zawartość Serwisu bez zarejestrowania się jaką jego Użytkownik.

2.         Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa zasady korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu pewex.pl/.

Dział II

Oferowane Użytkownikom funkcjonalności Serwisu.

3.         Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

3.1      umieszczania w Serwisie kontentu tekstowego, graficznego, wideo lub kontentu stanowiącego połączenie tych wcześniej wymienionych,

3.2      głosowania na umieszczone w Serwisie zdjęcia,

3.3      pisania komentarzy do zamieszczonych zdjęć,

3.4      brania udziału w konkursach organizowanych przez Właściciela.

4.         Usługi dostępne w Serwisie mają charakter nieodpłatny lub odpłatny.

5.         Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

6.         Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.

7.         Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

8.         Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie,
w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

Dział III

Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

9.         Następujące wymagania techniczne są niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu:

9.3      połączenie z siecią Internet,

9.4      przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies,

9.5      konto poczty e-mail.

10.     Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

11.     Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania
z Serwisu.

12.     Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

13.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta,
w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

14.     Użytkownik umieszczając w Serwisie jakiekolwiek zdjęcia, podpisy lub komentarze ponosi wszelką odpowiedzialność za ich szeroko pojętą treść, w szczególności za ich zgodność
z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami Regulaminu.

15.     W przypadku korzystania z Formularzu rejestracyjnego lub Formularza kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

16.     W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności:

-     ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

-     ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz

-     ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zmianami).

17.     Przez fakt zamieszczenia Utworu w Serwisie Użytkownik oświadcza, że posiada względem tego Utworu co najmniej całość autorskich praw majątkowych oraz że Utwór ten jest wolny od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. W razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu.

18.     Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie Utworów, w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

19.     Przez fakt zamieszczenia Utworu w Serwisie, Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania Utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w tym w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
w szczególności poprzez powielanie, rozpowszechnianie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku.

20.     Jeżeli Użytkownik, Odwiedzający lub jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Właścicielowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do zaistniałego sporu i doprowadzić do zwolnienia Użytkownika z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu

21.     Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

22.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.

23.     Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

24.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

25.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu,
o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

26.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, Odwiedzających lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, Odwiedzających lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

27.     Jeżeli Użytkownik, Odwiedzający lub jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Właścicielowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do zaistniałego sporu i doprowadzić do zwolnienia Użytkownika z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu

28.     Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej,
w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

DZIAŁ IV:

Moment zawarcia i rozwiązania Umowy.

29.     Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.

30.     Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto.

31.     Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom, ani osobom trzecim.

32.     Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników.

33.     Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.

34.     Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili
i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.

35.     Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

DZIAŁ V:

Reklamacje.

36.     Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich
w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

37.     Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: admin@pewex.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem http://pewex.pl//contact

38.     Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).

39.     Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

40.     Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

41.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

42.     Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

43.     W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

DZIAŁ VI:

Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

44.     Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Pewex.pl Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 83-000 Pruszcz Gdański.

45.     Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

45.1    rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu; Użytkownik staje                się stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną),

45.2    obsługi reklamacji,

46.3    udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila             korespondencję Użytkownika inną niż reklamacje.

46.     Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź Użytkownik wyśle stosowną prośbę na następujący adres e-mail: admin@pewex.pl.

47.     Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt. 3 Regulaminu, a także by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 45 Regulaminu.

48.     W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login), hasło i adres e-mail, oraz imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, datę i miejsce urodzenia  i numer telefonu, jeżeli dane te Użytkownik podał przy rejestracji do Serwisu. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.

49.     Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.

50.     Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

51.     Właściciel oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował zbiory danych osobowych wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

52.     Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

53.     W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

54.     Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Serwisu zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

55.     Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Dział VII:

Zasady wykorzystania przez Serwis plików "cookies".

56.     Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika,
w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

57.     Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

58.     W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację
o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej (np. pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

59.     Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedził Użytkownik (na przykład, jeśli przeglądane były strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.

60.     Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystywania funkcjonalności Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.

61.     Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

1)    Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

2)    Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

3)    Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

4)    Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

5)    Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

6)    Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

62.     Właściciel nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.

63.     Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

64.     Pole wyszukiwania w Serwisie („Szukaj”) zostało opracowane przez firmę Google Inc („Google”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z opcji „Szukaj”, a korzystając z tej opcji Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Google.

DZIAŁ VIII:

Przepisy końcowe.

63.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2013 roku.

64.     Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.pewex.pl/regulamin

65.     Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.pewex.pl/regulamin.

66.     Prawem właściwym dla oceny i interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.